EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Polska i Europa wobec kryzysu imigracyjnego. W poszukiwaniu złotego środka · Biblioteka SGSP

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Polska i Europa wobec kryzysu imigracyjnego. W poszukiwaniu złotego środka

Dublin Core

Source

Publikacja dostępna pod adresem: http://www.mniejemocji.pl/pliki/Publikacja_www.pdf

Title

Polska i Europa wobec kryzysu imigracyjnego. W poszukiwaniu złotego środka

Alternative Title

Poland and Europe in the face of the migration crisis. In search of golden mean

Creator

pod redakcją naukową Fuada Jommy, Anny Linki

Date

2016

Publisher

Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina i Regionu, Uniwersytet Szczeciński

Format

pdf
212 stron : ilustracje, tabele

Rights

Copyright by Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina i Regionu

Language

pl
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.

Abstract

Analizie w niej [książce]poddano kwestie dotyczące szeroko pojętej migracji. Całość otwiera artykuł Rafała Majewskiego, który rozwadze poddaje przyczyny współczesnych migracji. Wśród czynników mających wpływ na przemieszanie się ludzie ludzi wymienił m.in. ekonomiczne, techniczne i polityczne. Zwrócił także uwagę na skutki migracji. Jak słusznie bowiem zauważył ,,imigracja jest procesem, który determinuje postawy wielu pokoleń”.

Współcześnie wiele narodowości podejmuje decyzję o opuszczeniu ojczyny. Jedną z nich są Kurdowie. Przyczynom przemieszczeń tej społeczności z terenów Turcji swój artykuł poświęciła Klaudia Ohnsorge. Swoje rozważania rozpoczęła od lat 20. XX wieku do czasów współczesnych. Zwróciła uwagę na wiele źródeł konfliktu między Kurdami a Turkami (w tym politycznych i społecznych). Uznała, iż problem kurdyjski może niebawem stać się problemem Europy. Poza Kurdami innym narodem opuszczającym swoje tereny byli i są Ukraińcy. Powody ich emigracji z ojczyzny są jednak nieco inne niż w przypadku wcześniej wspomnianej grupy. Ich głównym źródłem są bowiem bodźce ekonomiczne o czym w swoim artykule wskazali Janusz Jartyś i Marcin Orzechowski. Skupili się oni na ich imigracji do Polski po 2004 roku. Pokazali także stosunek Polaków do Ukraińców analizując go z perspektywy historycznej, politycznej i społecznej. Pojawienie się cudzoziemców zawsze bowiem miało wpływ na postawy społeczeństwa przyjmującego. W naszym kraju udział imigrantów w ogólnej liczbie Polaków nie był i nie jest duży. Polska, jak na razie nie jest państwem imigracyjnym, czego nie można powiedzieć o Holandii. Polityce imigracyjnej tego kraju artykuł poświęcili Joanna Leska-Ślęzak i Jarosław Ślęzak. Zaznaczyli w nim, że polityka w omawianym obszarze wynikała głównie z doświadczeń historycznych związanych z okresem kolonialnym. Wyróżnili kilka etapów rozwoju polityki imigracyjnej, począwszy od lat 60. XX wieku. Omówili modele holenderskiej polityki imigracyjnej i wskazali na problemy wynikające z obecności cudzoziemców w społecznej przestrzeni tego kraju.

 Kolejna część książki poświęcona została problematyce uchodźctwa we współczesnym świecie. W niej, Anna Linka, zastawia się nad pojęciem uchodźcy. Poza nim definiuje terminy azylanta, imigranta i kraju bezpiecznego. Odwołuje się zarówno do  międzynarodowych uregulowań w tym zakresie, jak i polskich. Jak zaznaczyła, regulacje te, w obliczu kryzysu imigracyjnego okazały się niewystarczające, a państwa członkowskie UE nie wypracowały mechanizmów poradzenia sobie z napływem ogromnej liczby imigrantów. Napływali oni z terenów Afryki i Bliskiego Wschodu. Przyczynami, dla których przybywali oni do Europy z obszaru ostatniego z ww. terenów artykuł swój poświęcił Fuad Jomma. Skupił się on na ich podłożu społeczno-ekonomicznych, jak i politycznym. Pokazał stan liczebny imigrantów, którzy złożyli w ostatnich latach wnioski o status uchodźcy w UE. W swoim artykule zastawiał się również nad tym, jakie konsekwencje niesie za sobą imigracja dla państw Bliskiego Wschodu, ale też i europejskich oraz jakie są czynniki przyciągające imigrantów na Stary Kontynent. Zjawisku uchodźctwa swój artykuł poświęcił także Mateusz Smolaga. Postawił w nim tezę, że kryzys uchodźczy miał wpływ na okazywanie solidarności międzynarodowej w zakresie pomocy rozwojowej. Jak wykazał pomoc ta ma tendencję wzrostową, a poziom nakładów na nią jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników. Autor rozwadze poddał pytanie, czy istnieje zależność między hojnością pomocową a przyjmowaniem uchodźców?

Poza udzielaniem pomocy na poziomie unijnym, osoby oczekujące na ochronę międzynarodową wspierają także poszczególne państwa w zakresie swoich systemów socjalnych. Temu zagadnieniu swój artykuł dedykowała Ewa Piepiora.  Odniosła się ona w nim do polskich warunków. Dokonała próby oceny charakteru udzielanej w tym obszarze pomocy oraz jego zakres. Wskazała na organizacje i instytucje wspierające przybyłych do Polski imigrantów szukających u nas schronienia. Rozwinięciem tej kwestii jest kolejny artykuł traktujący o przyjmowaniu dzieci uchodźców do polskich szkół. Paulina Hrynaszkiewicz-Ołów zastanawiała się w nim w jakim stopniu Polska edukacja i szkolnictwo są przygotowane na przyjęcie uchodźców. Odwołała się do uregulowań prawnych w tym zakresie, ujęcia statystycznego tego zjawiska, a także problemów związanych z ich obecnością w polskich szkołach.

Ostatnia część książki dotyczy wizji przyszłości w zakresie zjawiska migracji. Otwiera ją artykuł Dariusza Wybranowskiego. Dotyczy on analizy perspektywy islamizacji Europy na podstawie wybranych pozycji książkowych z kręgu ,,political fiction”. Jak starał się udowodnić autor pojawienie się osób odmiennych kulturowo w zachodniej cywilizacji nie było obce twórcom opowiadań z zakresu fikcji politycznej. Jak pokazał, napływ muzułmanów miał wpływ na zmiany rzeczywistości politycznej, społecznej i etnicznej. Stwarzał zagrożenie kulturowe i cywilizacyjne. Ostatni z artykułów w prezentowanej książce, autorstwa Grzegorza Lindberga, poświęcony został z kolei na poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy szariat można pogodzić z kulturą europejską? Wizja ta związana jest napływem do Europy coraz większej liczby wyznawców islamu.

Files

Citation

pod redakcją naukową Fuada Jommy, Anny Linki, “Polska i Europa wobec kryzysu imigracyjnego. W poszukiwaniu złotego środka,” Biblioteka SGSP, accessed November 20, 2019, http://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/27.

Embed

Copy the code below into your web page